Beleidsplan VG Diving

Inhoudsopgave

 1. Inleiding.
 2. Missie en Visie.
 • III. Doelgroepen.
 1. Doelstelling.
 2. Organisatie.
 3. Gedrags- omgang regelementen.
 • Communicatie en marketing.

Inleiding

Introductie en aanleiding.

Voor uw ligt het bedrijfsplan van VG Diving. Dit bedrijfsplan is opgesteld door het bestuur van VG Diving met het doel de stichting meer te professionaliseren en  een duidelijke inhoud te geven. VG Diving is opgericht in 1991 door Victor Meerlo en Grieto Visser (V.G. Diving). De club is aangesloten bij PADI. Hierdoor zijn de uitgegeven brevetten van waarde over de gehele wereld en een waarborg voor een hoog
opleidingsniveau. Dit plan is een verdere uitwerking van het huidig functioneren van de Stichting.

Doel van het bedrijfsplan is tweeledig:

 • De stichting naar een hoger niveau brengen in zijn functioneren en besturen.
 • Verantwoordelijkheden delen & vastleggen voor het bestuur, donateurs en vrijwilligers.

Aanleiding en behoefte.

Door veranderende maatschappelijke omstandigheden wordt het moeilijker om het verantwoord te blijven exploiteren, dit ondanks de vele veranderingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd als antwoord op teruglopende vraag en stijgende kosten. Vele meldingen over ongewenste intimiteiten deden de sportwereld op haar grondvesten schudden. Ook wij hebben de verantwoordelijkheid voor kinderen, maar evenzeer voor volwassen in een instructiesituatie.

Tijdens gesprekken, trainers besprekingen en de bijdrage van vrijwilligers blijkt dat er een constructieve wil is om samen te werken. VG Diving is een duikschool die een grote jeugdafdeling heeft.

Missie en Visie

Visie.

Wij geloven in dat sport een maatschappelijke meerwaarde heeft voor de samenleving. VG Diving heeft goede duikopleidingen en specialisaties, die je kunt volgen in onze duikschool. Op een laagdrempelige en plezierige manier leer je om met zelfvertrouwen onder water te gaan. Ook faciliteren we instructeursopleidingen; daar leer je hoe je je passie voor duiken aan nieuwe duikers overbrengt.

Missie.

De missie van VG Diving is dan ook:

Het draagvlak voor sport in de samenleving vergroten. Sport levert mensen van alle leeftijden plezier, uitdaging en gezondheidsvoordelen op.

Doelgroepen

Vragers en aanbieders.

VG Diving biedt diverse reguliere opleidingen aan. Het voordeel van een reguliere opleiding is een lage prijs en ruime tijd voor het voltooien van de opleiding. De reguliere opleidingen worden het hele jaar gegeven. Uiteraard hoort bij de opleiding ook theorie wat je moet gaan leren. Hiervoor is een eLearning traject beschikbaar. Als sportduiker heb je veel mogelijkheden om plezier aan je hobby te geven. Je kunt duiken in getijdenwater, na zonsondergang de vissen bewonderen die je overdag niet ziet, het leven onder water herkennen en meer kennis opdoen in het assisteren van je buddy bij onverwachte situaties. Je kunt er ook voor kiezen om te verdiepen in specialisaties zoals IJsduiken, Wrakduiken, Zoeken en Bergen, Driftduiken en Digitale Onderwaterfotografie. VG Diving heeft de beschikking over verschillende zwembad locaties waar getraind kan worden. Hier kunnen zowel beginners als gevorderden om de beginselen voor het snorkelen, duiken met perslucht en conditietraining terecht.

Overige stichtingen, organisaties en concurrentie.

Wat maakt VG Diving beter, groter en anders dan de concurrentie? Ieder bedrijf heeft wel een Unique Selling Point (usp). Daarbij liggen prijs, kwaliteit en service vaak voor de hand. Wat is het Unique Selling Point ook is, als de klant het niet kent heb je er niets aan. Belangrijk is dus om hetgeen dat VG Diving anders en beter maakt dan de rest, duidelijk te communiceren naar de buitenwereld. Mond-tot-mondreclame is een belangrijke factor bij het uitbreiden van uw klantenkring.

VG Diving heeft zelf een hele grote complete uitrusting eigen middelen voor beginnende duikers.  Deze beginnende Open Waterduikers in Opleiding kunnen deze middelen huren tegen een scherpe prijs. Deze middelen hebben service / onderhoud nodig en dat kunnen de donateurs/klanten via Watersportbedrijf Vertrouwen laten onderhouden.  Dit heeft VG Diving  geheel in eigen hand. Watersportbedrijf Vertrouwen heeft een sportshop op Bareveldkade te Wildervank.

VG Diving heeft klantvriendelijkheid, een goede bereikbaarheid en het adequaat oplossen van problemen hoog in het vaandel hebben staan.

Gedurende de zomer periode worden er buitenwater trainingen gegeven met daarbij de behorende instructeurs. Zwembad Zwanemeer (openlucht zwembad) te Gieten is daarnaast ook een optie om trainingen te volgen tevens in de zomermaanden op zaterdagochtend van 8.00 – 9.00 uur.

In de wintermaanden behoort zwembad Tropiqua te Veendam tot een van de mogelijkheden om trainingen te volgen op de vrijdagavond en op de zaterdagmorgen van 8.00 tot 9.00 uur.

VG Diving werkt al jaren aan specialisatie(s) waardoor er meer kennis over het vakgebied verkregen is. Daarom kan VG Diving een goede begeleiding in het proces van begin tot eind.

Tevreden consumenten vertellen zelf wel aan iedereen hoe servicegericht VG Diving probeert te zijn. Dat is veel effectiever.

  

Prijzen

Deze worden jaarlijks geïndexeerd.

Doelstelling

Lange termijn.

VG Diving biedt diverse reguliere opleidingen aan en instructeurs met een diversiteit van opleidingen. De duikschool heeft een grote jeugdafdeling met snorkelaars. De groei van leden is daar ook deels van afhankelijk dat deze jongeren zullen doorstromen naar andere duikopleidingen.

De stichting stelt zich ten doel in om veilig te duiken in de duiksport in het belang van gezondheid, veiligheid met betrokkenheid van belanghebbenden.

Organisatie

Bestuur.

VG Diving is een stichting en het dagelijks bestuur van een vrijwilligers organisatie is verantwoordelijk voor de voortgang van zaken binnen de club.  Naast het dagelijks bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er in de meeste organisaties nog een aantal andere bestuursfuncties.

 • De voorzitter Grieto Visser
 • De secretaris Lammy Visser
 • De penningmeester Esther Brouwer
 • Activiteitencommissie

Functieprofiel voorzitter:

Is de spreekbuis van het bestuur naar de donateurs en vrijwilligers van de club. Het leiden van een groep is eerder een kwestie van organiseren dan het hebben van speciale eigenschappen. De voorzitter is eerder de spin in het web,  de taken die er beoefent moeten worden zijn o.a. Coördineren en leiding geven, inspireren, samenwerken en delegeren, bemiddelen, communiceren, representatie en vergaderen.

Functieprofiel secretaris:

De functie is één van de bestuurlijke pijlers van de organisatie of te wel ook wel het geheugen van de organisatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze opbergen van informatie. Bepaalde werkzaamheden kunnen worden uitbesteed zoals notuleren, donateurs bestanden bijhouden. Er zijn 4 kerntaken: opzetten en bijhouden archief; bijhouden van donateurs/vrijwilligers administratie; voorbereiden vergaderingen, verslaglegging, beantwoorden ingekomen poststukken; in de gaten houden van bestuurlijke regels; op de hoogte zijn wat er speelt onder de vrijwilligers van de organisatie en alert zijn op ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk.

Functieprofiel penningmeester:

Hij/zij vertaalt beleid in geld. De penningmeester beheert en zoekt de financiële middelen. Voorop staat dat de penningmeester plezier heeft in het omgaan met cijfers en zich verbonden voelt met de organisatie. De penningmeester heeft 6 kerntaken: het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen; het werven van financiële middelen (o.a. sponsors, donateurs, contributies); bewaken van de begroting; jaarlijks opstellen van de begroting; financieel beheer voeren (o.a. jaarverslag, bijhouden archief, onkosten- vrijwilligersvergoeding).

Functieprofiel bestuurslid algemeen:

Hieronder beschreven staat een opsomming van mogelijke taken en verantwoordelijkheden van een algemeen bestuurslid.  

 • Verzorgt de begeleiding van vrijwilligers door het organiseren van diverse overlegsituaties.
 • Voert overleg met en informeert/adviseert het bestuur m.b.t structurele aanpak, voordelen, mogelijkheden van het vrijwilligersbeleid. Inpassen van het vrijwilligersbeleid in de structuur en organisatie.
 • Maakt een planning waarin de toekomstige behoefte aan vrijwilligers binnen de organisatie wordt beschreven, maar neemt ook maatregelen om ervoor te zorgen dat blijvend in deze behoefte kan worden voorzien.
 • Geeft een aanzet voor het vastleggen van taak en functieomschrijvingen voor alle werkzaamheden die binnen de organisatie worden uitgevoerd.
 • inventariseert de wensen, behoeften en motieven van vrijwilligers.
 • Ziet er op toe dat er bij de taakinvulling zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen, de behoeften en de motieven van de verschillende vrijwilligers.
 • Inventariseert de behoefte aan deskundigheidsbevordering voor de diverse vrijwilligers.
 • Zet zich in voor de positie van vrijwilligers en stimuleert maatregelen om hen te betrekken bij het organisatiebeleid.
 • Verzorgt de begeleiding van vrijwilligers door het organiseren van diverse overlegsituaties en vrijwilligersbijeenkomsten.
 • Draagt zorg voor het schriftelijk vastleggen van de afspraken.
 • Geeft eventueel leiding aan diverse vrijwilligers binnen de organisatie.
 • Zorgt voor duidelijke afspraken met vrijwilligers. Deze afspraken hebben betrekking op:
 • Taakomschrijvingen/werkzaamheden/werktijden/werkomstandigheden; Opzegtermijn/overdracht van taken/informatie/materialen; Begeleiding, scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers;
 • Interne communicatie/inspraak/medezeggenschap van vrijwilligers.

 

Rechtspersoon en verantwoordelijkheden.

De stichting is een rechtspersoon, die geen leden kent maar donateurs. Met hulp van donateurs en vermogen willen zij een in de statuten vermeld doel wil waar maken. Uitkeren aan oprichters of aan mensen die deel uitmaken van de stichting is niet toegestaan. Wel mag een stichting uitkeren aan derden, indien deze uitkeringen van ideële of sociale aard zijn.

De Wet legt een aantal beperkingen op aan het bestuur van een stichting. Op grond van de wet mag een bestuur van een stichting namelijk geen onroerend goed kopen, verkopen of met hypotheek belasten. Het bestuur mag de stichting niet borg laten staan of als hoofdelijk schuldenaar laten optreden, tenzij de statuten dit uitdrukkelijk toestaan. De formaliteiten die hierover in de statuten opgenomen zijn, dienen dan vanzelfsprekend in acht genomen te worden.

De beoordeling van aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de stichting staat artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek centraal: “iedere bestuurder moet zijn bestuurstaak behoorlijk uitoefenen.”
De basis voor deze wet is de gezamenlijke aansprakelijkheid van het bestuur als er schade optreedt voor de stichting dat is te wijten aan een bestuurder die onbehoorlijk bestuurd heeft. In het geval van ontbinding of faillissement van de stichting zal de curator over kunnen gaan tot het aansprakelijk stellen van (ex) bestuurders.
De aansprakelijkheid van stichtingsbestuurders tegenover anderen ontstaat als de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Hiernaast kan de bestuurder tegenover anderen persoonlijk aansprakelijk zijn voor het plegen van misleiding, een wanprestatie of een onrechtmatige daad. In zo’n geval moet de bestuurder vooraf wel geweten hebben dat de stichting niet tot nakoming van de door de bestuurder aangegane verplichtingen in staat zal zijn. De overige bestuursleden kunnen ook worden aangesproken als gehandeld is op basis van een één gezamenlijk bestuursbesluit.

Gedrags- omgang regelementen

Inleiding.

Deze gedragscode geeft regels en aanbevelingen waaraan VG Diving-leden zich in hun onderwatersportpraktijk moeten houden. De gedragscode bestaat tevens uit richtlijnen waarmee seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag kunnen worden voorkomen. Ze geven de grenzen aan van handelen. Ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van VG Diving-kader én sporters dus (jeugdige) duikers, vin zwemmers in concrete situaties. Ze nodigen uit tot nadenken en discussiëren over het eigen handelen en dat van anderen in de sportomgeving.

De gedragscode is onderdeel van de VG Diving-reglementen en is van toepassing op alle leden. Voor duikopleidings- c.q. begeleidingssituaties is een aantal gedragsregels opgenomen die specifiek op VG Diving-kader van toepassing zijn. Onder VG Diving-kader wordt in deze gedragsregels verstaan: de Begeleider.

Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin des woords begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen trainen, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook. Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening hebben.

Binnen het VG Diving-kader onderscheiden we

 • instruerend kader (duikinstructeurs, zwembadtrainers, Instructeur-trainers)
 • sporttechnisch kader (trainers, coaches, begeleiders)
 • sport organisatorisch kader (kinderfeestjes, wedstrijdorganisatie)
 • sportmedisch kader
 • bestuurlijk kader van de vereniging

Reacties op deze gedragscodes kunnen worden gemeld aan het bestuur van VG-Diving info@vgdiving.nl . Zaken die tegen de gedragscode ingaan, kunnen gemeld worden aan de vertrouwenspersoon van VG-Diving via vertrouwenspersoon@vgdiving.nl. De vertrouwenscontactpersoon leidt de klacht door naar de juiste plek.

Gedragsregels.

Racisme / discriminatie

 1. Leden respecteren hun mede-sporter en diens persoonlijke levenssfeer en houden rekening met diens levensbeschouwelijke en culturele identiteit.
 2. Leden discrimineren niemand vanwege leeftijd, geslacht, huidskleur, ras, seksuele geaardheid, beroep, mentale toestand of handicap, religie of politieke overtuiging.
 3. Leden onthouden zich van uitlatingen en gedragingen met een discriminerend of anderszins beledigend karakter, alsmede van uitlatingen en gedragingen waarvan zij kunnen of behoren te weten dat deze voor een derde schadelijk zijn.

Sexuele intimidatie

 1. Leden onderling dienen de grenzen van elkaar te respecteren en seksuele intimidatie te voorkomen. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als gedwongen of anderszins ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik. Deze gedragsregels geven daarbij richtlijnen aan, de grenzen van het handelen en de toetssteen voor het gedrag in concrete situaties.
 2. Indien een lid gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

Als hij/zij grensoverschrijdend gedrag signaleert, zal hij/zij maatregelen moeten nemen:

 • de desbetreffende persoon op zijn gedrag aanspreken;
 • het bestuur van de vereniging inlichten;
 • een officiële klacht indienen via vertrouwenspersoon@vgdiving.nl;
 • aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer!) indien een strafbaar feit is gepleegd volgens het wetboek van strafrecht.

(Duik)opleidingssituaties en begeleidingssituaties

 1. Instruerend kader van  VG Diving streeft ernaar zijn functie zo goed mogelijk uit te oefenen en neemt daarbij de opvattingen en standpunten van het instruerend kader zoals vastgelegd in de PADI-visie op leren en opleiden als referentiekader.
 2. VG Diving-kader neemt de grenzen van zijn professionele deskundigheid in acht. Is gehouden andere deskundigen in te schakelen wanneer aard en omvang van problemen zijn deskundigheid overstijgen.
 3. VG Diving-kader is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van zijn professionaliteit.
 4. VG Diving-kader is zich voortdurend bewust van zijn voorbeeldfunctie in optreden, taalgebruik en nauwgezetheid.
 5. VG Diving-kader spoort de sporter aan zich overeenkomstig de regels van PADI te gedragen en op respectvolle wijze om te gaan met andere sporters, mededuikers en het onderwatermilieu.
 6. VG Diving-kader gaat professioneel om met het overwicht dat voortvloeit uit zijn positie ten opzichte van de sporter.
 7. VG Diving-kader toont betrokkenheid met de sporter en bewaart daarbij professionele distantie.
 8. Instruerend kader van VG Diving verstrekt eerlijke en ter zake doende informatie over leerprestaties en (bewegings)gedragingen aan sporters, ouders of verzorgers, leiding duikschool/verenigingsbestuur en collega’s.
 9. VG Diving-kader behandelt vertrouwelijke informatie over sporters als zodanig. Handelt in probleemsituaties volgens de op de duikvereniging / -school geldende procedures.
 10. VG Diving-kader draagt zorg voor een aangename, werkbare, open en vertrouwensvolle sfeer tijdens lessen/trainingen, wedstrijden en besprekingen en laat na wat daarmee in strijd kan zijn.

 

 

Sexuele intimidatie in relatie tot duikopleidings- c.q. begeleidingssituaties

 1. VG Diving-kader moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen een sporter zich veilig voelt (te bewegen).
 2. VG Diving-kader onthoudt zich ervan een sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke doel.
 3. VG Diving-kader onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen VG Diving-kader en een jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. VG Diving-kader mag een sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het bewust of onbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. VG Diving-kader zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met een sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.
 7. VG Diving-kader heeft de plicht een sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 8. VG Diving-kader zal een sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt VG Diving-kader geen financiële beloning of geschenken van een sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staat.
 9. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Meldpunt seksuele intimidatie en vertrouwenscontactpersoon

NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden een structuur opgezet om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen bieden.  Hiertoe behoort onder andere het:

 Vertrouwenspunt Sport (0900-2025590) dat 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar is.

Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen.

Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

Klik dan hiervoor de noodzakelijke toelichting: https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

Binnen VG Diving is de vertrouwenspersoon (vertrouwenspersoon@vgdiving.nl) het eerste aanspreekpunt voor (dreigende) incidenten.  De vertrouwenspersoon of vertrouwenscontactpersoon verwijst door naar NOC*NSF vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties als dit gewenst is.

Communicatie en marketing

Kanalen en middelen.

Bedenk in een proces van ledenwerving altijd welke stap je van iemand verwacht. Wat moet een potentieel lid na het lezen van een folder of persbericht, het bezoeken van jullie website of het invullen van het inschrijfformulier doen, aanklikken, opzoeken, mailen, doorlezen, opsturen? Maak het iemand zo makkelijk mogelijk en zorg dat hij/zij het belang van de actie inziet!

Als je hebt besloten een PR-actie op te starten, denk dan eens na in welke boodschap je de behoeften van je doelgroep kunt vertalen. Met andere woorden: wat biedt jullie vereniging bepaalde doelgroepen? Met welke argumenten ga je ze overtuigen om kennis te komen maken? Als oefening kun je voor verschillende doelgroepen een titel van een krantenkop bedenken. Hoe trek je de aandacht van iemand die net begint met jullie sport? Of iemand die vorige week op vakantie gedoken heeft? Of van een natuurliefhebber? Of van een student? Of van iemand die een erg drukke baan heeft? Iedere doelgroep voelt zich aangesproken door een andere (zo ‘op maat mogelijke’) boodschap. Beschrijf en benader je doelgroepen dus zo nauwkeurig mogelijk!

Ieder medium heeft andere eigenschappen, en iedere eigenschap wekt bepaalde verwachtingen op bij leden. Een WhatsApp-bericht vraagt om een snelle reactie, en in iets minder mate geldt dat ook voor een mailtje. Facebook brengt de mogelijkheid mee om te reageren. Nieuwsbrieven, die over het algemeen matig gelezen worden, zijn éénrichtingsverkeer. Met welke media wil jij aan de slag? En wíe en wát wil je ermee bereiken? Is je website bedoel om potentiele leden te informeren, of om huidige leden met elkaar in contact te brengen? Zet je je Facebookpagina in om vrijwilligers in het zonnetje te zetten, om externen op de hoogte te houden van clubactiviteiten of om leden te informeren over de acties van het bestuur? En wat wil je met je nieuwsbrief? Een nieuwsbrief voor sponsoren kan er heel anders uitzien dan een nieuwsbrief voor jeugdleden of volwassen leden.

Als helder is welke communicatiekanalen op welke wijze ingezet gaan worden, bespreek dan wie waar verantwoordelijk voor wordt. Als je besluit een Facebookpagina aan te maken, wie gaat die dan bijhouden? Hoe zorg je ervoor dat er een netwerk rondom de pagina wordt opgebouwd? Hoe houd je rekening met de interactiebehoefte van leden? Wie beantwoordt vragen? Je kunt leden verantwoordelijk maken voor het beheren van bepaalde communicatiekanalen, maar schets als bestuur wel het kader waarbinnen iemand kan werken.

Laat in die foto’s en filmpjes de hele club zien; van jong tot oud, van beginnende duiker tot ervaren rot en van nieuwe leden tot mensen die er al dertig jaar bij zijn. Houd echter wel rekening met de privacy van mensen: check goed of ze er wel op zitten te wachten om met hun hoofd op de website of facebookpagina te staan.

Als het over communicatie gaat, gaat het vaak over digitale kanalen. Maar vergeet niet om als bestuur ook ‘live’ met je (potentiële) leden in contact te treden, simpelweg door met ze te praten en bellen! Op die manier kun je makkelijker ideeën oppikken, vragen/frustraties wegnemen, mensen aanspreken op hun gedrag, et cetera. Mensen waarderen het enorm als je even de tijd voor ze neemt.

Huisstijl.

Bedenk een huisstijl die ook past binnen het proces zoals hierboven beschreven staat bij kanalen en middelen.