Gedrags en Omgangsregelementen

Gedrags- omgang regelementen VG Diving

Inleiding.

Deze gedragscode geeft regels en aanbevelingen waaraan leden zich in hun onderwatersportpraktijk moeten houden. De gedragscode bestaat tevens uit richtlijnen waarmee seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag kunnen worden voorkomen. Ze geven de grenzen aan van handelen. Ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van kader én sporters dus (jeugdige) duikers, vin zwemmers in concrete situaties. Ze nodigen uit tot nadenken en discussiëren over het eigen handelen en dat van anderen in de sportomgeving.

De gedragscode is onderdeel van de reglementen en is van toepassing op alle leden. Voor duikopleidings- c.q. begeleidingssituaties is een aantal gedragsregels opgenomen die specifiek op kader van toepassing zijn. Onder kader wordt in deze gedragsregels verstaan: de Begeleider.

Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin des woords begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen trainen, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook. Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening hebben.

Binnen het kader onderscheiden we

 • instruerend kader (duikinstructeurs, zwembadtrainers, Instructeur-trainers)
 • sporttechnisch kader (trainers, coaches, begeleiders)
 • sport organisatorisch kader (kinderfeestjes, wedstrijdorganisatie)
 • sportmedisch kader
 • bestuurlijk kader van de vereniging

Reacties op deze gedragscodes kunnen worden gemeld aan het bestuur van VG-Diving info@vgdiving.nl . Zaken die tegen de gedragscode ingaan, kunnen gemeld worden aan de vertrouwenspersoon van VG-Diving via vertrouwenspersoon@vgdiving.nl . De vertrouwenscontactpersoon leidt de klacht door naar de juiste plek.

Gedragsregels.

Racisme / discriminatie

 1. Leden respecteren hun mede-sporter en diens persoonlijke levenssfeer en houden rekening met diens levensbeschouwelijke en culturele identiteit
 2. Leden discrimineren niemand vanwege leeftijd, geslacht, huidskleur, ras, seksuele geaardheid, beroep, mentale toestand of handicap, religie of politieke overtuiging.
 3. Leden onthouden zich van uitlatingen en gedragingen met een discriminerend of anderszins beledigend karakter, alsmede van uitlatingen en gedragingen waarvan zij kunnen of behoren te weten dat deze voor een derde schadelijk zijn.

Sexuele intimidatie

 1. Leden onderling dienen de grenzen van elkaar te respecteren en seksuele intimidatie te voorkomen. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als gedwongen of  anderszins ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik. Deze gedragsregels geven daarbij richtlijnen aan, de grenzen van het handelen en de toetssteen voor het gedrag in concrete situaties.
 2. Indien een lid gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

Als hij/zij grensoverschrijdend gedrag signaleert, zal hij/zij maatregelen moeten nemen:

 • de desbetreffende persoon op zijn gedrag aanspreken;
 • het bestuur van de vereniging inlichten;
 • een officiële klacht indienen via vertrouwenspersoon@vgdiving.nl ;
 • aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer!) indien een strafbaar feit is gepleegd volgens het wetboek van strafrecht.

(Duik)opleidingssituaties en begeleidingssituaties

 1. Instruerend kader van VG Diving streeft ernaar zijn functie zo goed mogelijk uit te oefenen en neemt daarbij de opvattingen en standpunten van het
  instruerend kader zoals vastgelegd in de visie op leren en opleiden als referentiekader.
 2. VG Diving-kader neemt de grenzen van zijn professionele deskundigheid in acht. Is gehouden andere deskundigen in te schakelen wanneer aard en omvang
  van problemen zijn deskundigheid overstijgen.
 3. VG Diving-kader is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van zijn professionaliteit.
 4. VG Diving-kader is zich voortdurend bewust van zijn voorbeeldfunctie in optreden, taalgebruik en nauwgezetheid.
 5. VG Diving-kader spoort de sporter aan zich overeenkomstig de regels van VG Diving te gedragen en op respectvolle wijze om te gaan met andere sporters, mededuikers en het onderwatermilieu.
 6. VG Diving-kader gaat professioneel om met het overwicht dat voortvloeit uit zijn positie ten opzichte van de sporter.
 7. VG Diving-kader toont betrokkenheid met de sporter en bewaart daarbij professionele distantie.
 8. Instruerend kader van VG Diving verstrekt eerlijke en ter zake doende informatie over leerprestaties en (bewegings)gedragingen aan sporters, ouders of  verzorgers, leiding duikschool/verenigingsbestuur en collega’s.
 9. VG Diving-kader behandelt vertrouwelijke informatie over sporters als zodanig. Handelt in probleemsituaties volgens de op de duikvereniging / -school geldende procedures.
 10. VG Diving-kader draagt zorg voor een aangename, werkbare, open en vertrouwensvolle sfeer tijdens lessen/trainingen, wedstrijden en besprekingen en laat na wat daarmee in strijd kan zijn.

 

 

Sexuele intimidatie in relatie tot duikopleidings- c.q. begeleidingssituaties

 1. VG Diving-kader moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen een sporter zich veilig voelt (te bewegen).
 2. VG Diving-kader onthoudt zich ervan een sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke doel.
 3. VG Diving-kader onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen VG Diving-kader en een jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. VG Diving-kader mag een sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het bewust of onbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. VG Diving-kader zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met een sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.
 7. VG Diving-kader heeft de plicht een sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 8. VG Diving-kader zal een sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt VG Diving-kader geen  financiële beloning of geschenken van een sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staat.
 9. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Meldpunt seksuele intimidatie en vertrouwenscontactpersoon

NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden een structuur opgezet om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen bieden.  Hiertoe behoort onder andere het:

Vertrouwenspunt Sport (0900-2025590) dat 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar is.

Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen.

Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

Klik dan hiervoor de noodzakelijke toelichting: https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

Binnen VG Diving is de vertrouwenspersoon (vertrouwenspersoon@vgdiving.nl) het eerste aanspreekpunt voor (dreigende) incidenten.  De vertrouwenspersoon of vertrouwenscontactpersoon verwijst door naar NOC*NSF vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties als dit gewenst is.